گنهکار فقط اونی نیست که هر روز چنادین تا گناه میکنه،

بچه مذهبی ای که اگه فرصت گناه براش پیش بیاد صرف نظر نمیکنه هم گنهکاره،

و چه بسا بدتر!!

 

#توییت_کده