آدما خیلی به خلوت کردن نیاز دارن.

گاهی باید با خودت خلوت کنی و فقط و فقط فکر کنی...

گاهی باید با خدات خلوت کنی، درد دل کنی و اشک بریزی...

گاهی باید با همسرت، با بچه هات خلوت کنی و براشون گوش باشی...

 

خلوتهامون رو با فضای مجازی پر نکنیم.

 

#سواد_رسانه