همۀ بچه ها تو دل برو هستن.

نه بخاطر زیبایی و با نمکی چهره.

بلکه بخاطر معصومیت و پاکی لوح وجودشون.

اگه بینشون فرق میذاری، یه مراجعۀ اساسی به خودت بکن،

چون ظاهر از باطن برات مهم تره.

#توییت_کده