🔸 کتاب «البهجة المرضیة فی اسلوبها الجدید» (که حاصل اصلاح و بازنگری جمعی از اساتید حوزه بر کتاب «البهجة المرضیة» جناب «سیوطی» است)، از جملۀ کتب آموزشیِ ادبیات عرب (نحو) در حوزۀ علمیه می باشد.


🔹 با وجود اینکه چند سالی از ارائه این کتاب به جامعۀ حوزۀ علمیه می گذرد، تا کنون هیچ فایل صوتی یا تصویری در تدریس آن منتشر نشده و برای اولین بار است که محتوای این کتاب (إن شاء الله) بصورت کامل و تصویری و در زمانی بسیار کوتاه (تقریبا هر جلسه 35 دقیقه، با تدریس 3 صفحه)، در اختیار طالبین علوم اسلامی قرار می گیرد.

 

و مِن الله التوفیق.

 

 

📚 دانلود پی دی اف کتاب

 

مقدمه:

معرفی کتاب

(بارگزاری خواهد شد؛ ان شاء الله)

 

جلسه 1:

مقدمۀ شارح و مؤلف

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 2:

اسم و فعل و حرف

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 3:

کلام و اجزاء آن

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 4:

معرب و مبنی (انواع شباهت اسم به حروف)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 5:

معرب و مبنی (ادامه بحث تا اعراب ذو و فم)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 6:

معرب و مبنی (اعراب مابقی اسماء سته)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 7:

معرب و مبنی (جمع مذکر و جمع به «ات»)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 8:

معرب و مبنی (غیر منصرف تا آخر بحث)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 9:

معارف (ضمیر متصل)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 10:

معارف (ضمیر منفصل)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 11:

معارف (علم تا منقول و مرتجل)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 12:

معارف (علم بالغلبه تا آخر)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 13:

معارف (اسم اشاره و موصول حرفی)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 14:

معارف (موصول اسمی)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 15:

معارف (صلۀ موصول اسمی)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 16:

معارف (حذف عائد صله)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 17:

معارف (معرفۀ به أل)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 18:

مبتدا و خبر (مبتدای اسمی و وصفی)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 19:

مبتدا و خبر (اقسام خبر)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 20:

مبتدا و خبر (مسوّغات ابتدا به نکره؛ تقدیم و تأخیر)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 21:

مبتدا و خبر (ذکر و حذف؛ تعدّد)

⬇️ (این جلسه ضبط خواهد شد)

 

جلسه 22:

افعال ناقصه (معرفی افعال؛ تقدیم خبر)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 23:

افعال ناقصه (تامّه تا آخر)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 24:

حروف شبیه به لیس

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 25:

افعال مقاربه

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 26:

حروف مشبّهة بالفعل (تا جواز فتح و کسر انّ)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 27:

حروف مشبّهة بالفعل (تا تخفیف إنّ)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 28:

حروف مشبّهة بالفعل (تا آخر)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 29:

«لا» نفی جنس (تا نعت اسم لا)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 30:

«لا» نفی جنس (بحث آخر)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 31:

افعال قلوب تا تصییر

⬇️ دانلود فایل

 

[به مدد الهی، ضبط جلسات پس از حدود 3 ماه وقفه، مجدّدا آغاز شد]

جلسه 32:

الغاء و تعلیق افعال قلوب

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 33:

حذف مفاعیل افعال قلوب و...

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 34:

افعال قلوب سه مفعولی (باب أعلَمَ)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 35:

فاعل (از ابتدا تا حذف فاعل)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 36:

فاعل (تطابق فعل و فاعل در جنس و عدد ـ حذف عامل فاعل)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه 37:

فاعل (تطابق فعل و فاعل در جنس)

⬇️ دانلود فایل

.

.

.

جلسه ...

باب اشتغال (از ابتدا تا رجحان نصب)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه ...

باب اشتغال (تا پایان بحث)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه ...

مفعول مطلق

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه ...

حذف عامل مفعول مطلق

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه ...

مفعول له

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه ...

مفعول فیه

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه ...

مفعول معه

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه ...

استثناء (اعراب مستثنی به الّا)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه ...

استثناء (سایر ادات استثناء)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه ...

حال (از ابتدا تا مصدر نکره)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه ...

حال (تا تقدیم حال بر ذوالحال)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه ...

حال (حال متعدّد تا آخر)

⬇️ دانلود فایل

 

جلسه ...

تمییز

⬇️ دانلود فایل

 

إن شاء الله ضبط ادامه داشته و فایلها به مرور بارگزاری می شود...

#آموزش_کده